นายประจักษ์ สุพรหม
นายประจักษ์ สุพรหม

สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย
นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย
นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

พ.อ.อ.บรรจง อินทร์ขาว
พ.อ.อ.บรรจง อินทร์ขาว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ

นางสาวมะลิกรอง สุวรรณกูฏ
นางสาวมะลิกรอง สุวรรณกูฏ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและการบัญชี

นายรักชาติ ทองรส
นายรักชาติ ทองรส

พนักงานบริการ
ปฏิบัติหน้าที่งานอาคารสถานที่

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

นายจรัล  จำปีศรี
นายจรัล จำปีศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

นางสุภัทพร  วิลา
นางสุภัทพร วิลา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นายวชิระ  ชูบรรจง
นายวชิระ ชูบรรจง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นางสาวเมษญา บุญศักดิ์
นางสาวเมษญา บุญศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นางสาวสาวิตรี   กุลบุญญา
นางสาวสาวิตรี กุลบุญญา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค