การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity&Transparency Assessment: ITA
ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพืนฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

ข่าวประชาสัมพันธ์

O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O41 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของนายอำเภอ

O35 การมีส่วนร่วมของนายอำเภอ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสิรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O41 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

O42 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน