วันที่ 29 ม.ค.65 รพ.สต.ทุ่งเงินให้บริการวัคซีนโควิด-19 ผู้รับบริการ รวม 44 คน
:เข็มที่1 จำนวน 5 โด้ส
:เข็มที่2 จำนวน 26 โด้ส
:เข็มที่3 จำนวน 13 โด้ส
:เข็มที่4 จำนวน – โด้ส
อาการ ข้างเคียง 0 ราย
ว่าที่รต.ญ.พรสุดา ทาจิตร
ผู้รายงาน